Legal

CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I BALANCES

REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA

COMERCIALITZACIÓ DE MAQUINÀRIA

Avís Legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS PER A TOTS ELS USUARIS DE L’ESPAI WEB
www.brugueraicodina.com

1.- Identificació del titular de l’espai web.
BRUGUERA I CODINA, SL, domiciliada a Manlleu (08560), C/ Francesc Puget 30-32, i amb CIF. J-59.099.382, Tel.: 938.511.398; a./e.: bic@brugueraicodina.com és el titular de l’espai web www.brugueraicodina.com, nom al que es referiran d’ara endavant totes les referències d’aquest avís legal, per indicar el titular de l’espai web.

2.- Objecte d’aquest avís legal.
Aquest avís legal regula les condicions, l’accés i la utilització de l’espai web de www.brugueraicodina.com, els seus continguts i serveis, posats a disposició dels usuaris.

3.- Acceptació de les Condicions de l’Avís Legal.
3.1.- El mer accés i/o utilització d’aquest espai web, de tot o part dels seus continguts i serveis que s’hi incorporen, atribueix la condició d’usuari i suposa una adhesió plena i sense reserves a l’Avís Legal i condicions d’ús que s’exposen a www.brugueraicodina.com, en la versió publicada al moment que l’usuari accedeixi als mateixos. S’entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines de www.brugueraicodina.com.
3.2.- L’usuari s’obliga a usar aquest espai web de forma diligent i correcta.
3.3.- El present avís legal i condicions d’ús de l’espai web poden ser objecte de periòdiques actualitzacions. En aquest cas l’usuari estarà subjecte a les condicions que existeixin en cada moment quan accedeixi a www.brugueraicodina.com.

4.- Drets reservats.
4.1.- BRUGUERA I CODINA, SL és el propietari legítim de tots els drets legals de www.brugueraicodina.com, pel que fa a imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l'usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest espai web no pot, per cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre'ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre'ls o transmetre'ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts a www.brugueraicodina.com sense el consentiment exprés i per escrit de www.brugueraicodina.com. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats. Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions generals d’ús queda expressament prohibida.
4.2.- www.brugueraicodina.com podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de qualsevol dels serveis que s’ofereixen a www.brugueraicodina.com contrari a les presents condicions generals d’ús i avís legal. Es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu espai web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.

5.- Serveis ofertats i condicions d’ús.
5.1.- Els serveis que ofereix www.brugueraicodina.com venen indicats en els continguts d’aquest espai web i es regeixen per les condicions generals de contractació vigents, exposades al mateix, per les condicions d’us d’aquest espai i per la seva política de privacitat, també exposada a l’espai web.

6.- Responsabilitat per l’accés i ús dels continguts i serveis de www.brugueraicodina.com.
6.1.- www.brugueraicodina.com no controla ni pot assegurar l’absència de virus informàtics en la utilització dels serveis prestats a través de la xarxa tant del propi servei com dels prestats per tercers a través del servei i que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
6.2.- www.brugueraicodina.com no ofereix ni comercialitza ni intermèdia en els productes i/o serveis disponibles i oferts als enllaços, ni assumeix cap responsabilitat vers aquests. Només respondrà enfront els continguts originats directament pel propi servei. No respon ni constitueix suport per part del servei, dels productes o serveis prestats o oferts per terceres persones, entitats, empreses o usuaris per mitjà dels nostres serveis.
6.3.- www.brugueraicodina.com no controla la utilització que els usuaris facin del servei, ni garanteix que ho facin conforme les presents condicions generals d’ús i avís legal. Sense perjudici de les obligacions derivades de la contractació d’un servei concret que s’hagi efectuat, d’acord amb les Condicions Generals de Contractació, ni l’empresa titular de l’espai web ni ningú que representi el servei, seran responsables civils directa o indirectament, de cap de les maneres, enfront de l’usuari o qualsevol altra persona per errors u omissions del servei, retards, errors o interrupcions en la transmissió o prestació del servei o pèrdues o danys de qualsevol tipus ocasionats o per qualsevol altra raó d’incompliment. Per cap motiu, www.brugueraicodina.com, tindrà responsabilitat civil cap a l’usuari o un tercer per danys directes o indirectes ocasionats per l’ús o la impossibilitat d’usar el servei o qualsevol enllaç o element del servei o disposició de les condicions generals d’ús i avís legal, tals com la pèrdua d’ingressos, guanys anticipats o la pèrdua de clientela.
6.4.- www.brugueraicodina.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguéssin atribuir-se a la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que poguessin atribuir-se a l’incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic, com a conseqüència de l’obtenció, utilització o accés als serveis, la infracció dels drets de propietat intel.lectual i industrial, dels secrets industrials, dels compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyent a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis, la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il.lícita com a conseqüència de la utilització del servei, la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis.

7.- Protecció de dades de caràcter personal.
7.1.- En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), i en especial el seu article 5, el titular d’aquesta pàgina web, www.brugueraicodina.com informa a l’usuari, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que l’usuari decideixi de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a www.brugueraicodina.com les dades personals que li siguin demanades a la web per a la prestació dels serveis.
7.2.- També s’informa a l’usuari que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer de dades anomenat, BASE DE DADES GENERAL, composat per una part automatitzada i una part documental no automatitzada. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de la informació i de les dades amb el propòsit de donar compliment als objectius i finalitats de l’empresa i de la prestació dels seus serveis. Els destinataris de la informació son tots els departaments en els que s’organitza l’empresa, així com els staments oficials públics i privats que per Llei o per necessitats inexcusables, exigeixin la cessió.
7.3.- Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, www.brugueraicodina.com podrà, denegar el servei concret sol.licitat.
7.4.- L’USUARI haurà d’omplir els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de emplenar de manera defectuosa els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes i no actualitzades.
7.5.- www.brugueraicodina.com ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal.lant les mesures tècniques i de caràcter organitzatiu necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i demés riscos possibles.
7.6.- De la mateixa forma www.brugueraicodina.com, s’obliga a complir la obligació de secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat establerta en la legislació de protecció de dades aplicable.
7.7.- L’USUARI o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel.lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb allò establert a la LOPD i demés normativa aplicable a l’efecte, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, BRUGUERA I CODINA, SL, domiciliada a Manlleu (08560), C/ Francesc Puget 30-32, i amb CIF. J-59.099.382, Tel.: 938.511.398; a./e.: bic@brugueraicodina.com, en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.
7.8.- www.brugueraicodina.com comunica a l’usuari, que aquest espai web pot utilitzar “cookies”, amb la finalitat que el navegador recuperi certa informació que li facilita la navegació. Les “cookies”, en cap cas poden accedir les dades de contacte de l’usuari ni pot extreure cap informació del disc dur de l’usuari. No obstant, els usuaris que no desitgin rebre “cookies” o vulguin rebre informació de la seva fixació poden configurar el seu navegador per a aquesta funció.
7.9.- En el cas que www.brugueraicodina.com presti en algun moment algun tipus de servei específic en el que determini unes previsions concretes diferents d’aquestes, en relació a la protecció de dades personals, tindran primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

8.- Hiperenllaç i “framing”.
8.1.- La realització d’un enllaç i/o framing des del vostre lloc web cap a www.brugueraicodina.com implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.
8.2.- Solament es permet l’enllaç i/o framing cap a la següent adreça web www.brugueraicodina.com. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de www.brugueraicodina.com.

9.- Jurisdicció.
Les parts, renunciant al seu propi fur si el tinguessin, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Vic per a qualsevol controvèrsia derivada de l’ús d’aquest espai web, sense perjudici de la que correspongui si es realitza, en algun moment, algun tipus de contractació, en quin cas, tindrà preferència la que legalment correspongui a la contractació realitzada. La Llei aplicable serà l’espanyola.