nova ordre ict 1552020 de control metrologic

¿Com afecta la nova ordre als instruments de pesatge de funcionament no automàtic (balances, bàscules ...)?

NOVA ORDRE ICT /155/2020 DE CONTROL METROLÒGIC
NOVA ORDRE ICT /155/2020 DE CONTROL METROLÒGIC
(2/4/2021 12:19:00 PM)
¿Com afecta la nova ordre als instruments de pesatge de funcionament no automàtic (balances, bàscules ...)?

El passat 24 d'octubre va entrar en vigor l'ordre ICT / 155/2020 que regula els instruments de pesatge de funcionament no automàtic (balances, bàscules ...). En aquesta ordre es mostren canvis significatius pel que fa a la reparació i verificació dels equips de mesura.

Canvis a tenir en compte:

Generals

 • Desapareix el llibre de registre de verificacions i reparacions, era a l'ordre de 27 d'abril de 1999. Aquesta ordre ha estat derogada.
 • Després de presentar la sol·licitud de verificació, s'estableix en un mes el termini dels verificadors per a realitzar-la.
 • A la verificació és obligatòria la comprovació de la versió de programa de la balança, i confirmar que correspon a la de l'aprovació de model.
 • Els instruments s'han d'ajustar sempre a zero amb la menor desviació possible.
 • Després de reparació o modificació el reparador ha de precintar l'instrument amb precintes conformes al R.D. 244, permetent el posterior precintat per part de l'OAVM (Organisme Autoritzat de Verificació Metrològica)
 • El reparador ha d'entregar un informe al titular de l'instrument, que inclogui l'error d'indicació després d'ajust, i la identificació i ubicació dels precintes. Aquest informe pot ser en paper o per via electrònica.

Canvis que afecten als usuaris:

 • Els usuaris tenen l’obligació de guardar tots els informes sobre les actuacions realitzades, que els hi entregui el reparador. L'usuari els conservarà, durant tota la vida útil de l'instrument.
 • Els instruments de pesatge, un cop reparats i precintats, es poden posar en servei després d'haver sol·licitat la verificació després de reparació o modificació.
 • Després d'una verificació desfavorable, el titular té 5 dies a partir de la reparació per a sol·licitar la nova verificació.
 • Si la verificació no es pot fer a la data prevista per motius imputables al titular, ha de deixar l'instrument fora de servei.
 • Com a mínim un mes abans que caduqui, el titular sol·licitarà la verificació periòdica. Hi ha un format de sol·licitud i es tramitarà electrònicament.
 • El termini per a la primera verificació s'ha de comptar a partir de la declaració de conformitat, si no es té, a partir de la data de l'albarà de lliurament o factura, i si tampoc es té, a 1 de gener de l'any del marcat de conformitat.
 • Si hi ha canvis substancials a les característiques tècniques d'un instrument, que no estiguin contemplats a l'aprovació de model, caldrà que passi una nova avaluació de conformitat.

Si necessites més informació la podràs trobar aquí